^Powrót do góry

O patronie

Michaił - w religii chrzeœcijańskiej jeden z archaniołów, œwięty Koœcioła katolickiego i prawosławnegoonline casinos accept prepaid visa.

online casinos accepting u s playersHebrajskie imię Mika'el znaczy któż jak Bóg. Według tradycji chrzeœcijańskiej i żydowskiej, kiedy Satanael zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał miał wystšpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: "Któż jak Bóg!".

W religii judaistycznej wymienia się Michała wœród siedmiu aniołów wyższego rzędu. Również w islamie Michał (Mika'il) jest jednym z ważniejszych aniołów.

W Nowym Testamencie pojawia się jako stojšcy na czele hufców niebieskich, zwycięsko walczšcy z szatanem i jego zwolennikami (Jud 9; Ap 12,7). U pisarzy koœcielnych uchodzi za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagajšce szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludŸmi, jest aniołem stróżem ludu chrzeœcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierajšcych, którym następnie towarzyszy w drodze do wiecznoœci. Łšczy się z tym jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. Artyœci przedstawiajš go z wagš do odmierzania dobrych uczynków. Zaœ symbolem dobrych uczynków jest złoto i dlatego jest też patronem złotników i rytowników. Kult religijny œw. Michała istnieje nieprzerwanie od poczštku chrzeœcijaństwa. Innym atrybutem Archanioła Michała jest ognisty miecz. Najsławniejszš budowlš wzniesionš ku jego czci jest koœciół i klasztor na Mont Saint-Michel, miejsce pielgrzymkowe oraz Monte Gargano (Włochy).

Jest uważany za największego ze wszystkich aniołów w żydowskich, chrzeœcijańskich i muzułmańskich religiach. Jest postrzegany różnie, jako Posiadacz Kluczy do Nieba i Wódz Archaniołów, Ksišżę Obecnoœci, Anioł Żalu, Prawoœci, Litoœci i Uœwięcenia Duszy, Anielski Ksišżę Izraela, Stróż Jakuba, i anioł Gorejšcego Krzewu. Jest niezmordowanym mistrzem dobroci i zawsze pomaga podnieœć się pokonanym. Michał stosuje reguły samotnego wojownika; zawsze jest skłonny pomóc załagodzić konflikt i rozwišzać kłopotonline casinos au.

Jest kojarzony z elementem ognia, który symbolizuje spalanie rzeczy tymczasowych i przejœciowych, dzięki czemu tylko czyste wewnętrzne œwiatło może oœwietlać nam drogę. Jest nazywany życzliwym Aniołem Œmierci, ponieważ przynosi nam oswobodzenie i nieœmiertelnoœć. Jest Aniołem Końcowego Rachunku i Ważšcym Ludzkie Duszeonline casinos based in the us.