^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o wsi Ostrowsko występuje w przywileju Bolesława V Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego z roku 1254. Miejscowoœć ta jako darowizna ksišżęca przechodzi na własnoœć Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1287 Leszek Czarny ksišże sieracki i sandomierski ratujšc się ucieczkš na Węgry przed trzecim najazdem tatarskim, zatrzymał się w Ostrowsku na odpoczynekonline casinos accept prepaid visa.

online casinos accepting u s playersParafia Ostrowsko powstaje pod koniec XV wieku, zaœ pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z poczštku XVI wieku.

Wizytacje kardynała Radziwiłła z 1596 i póŸniejsze, opisujš koœciół drewniany pod wezwaniem œw. Małgorzaty. Do roku 1638 koœciół dwukrotnie był przenoszony na wyżej położone miejsca ze względu na cišgłe wylewy Dunajcaonline casinos au.

Choć pierwsza oficjalna wzmianka o parafii Ostrowsko pochodzi z XVI wieku jednak parafia mogła już powstać w XV wieku. W roku 1519 Biskup Krakowski zniósł ze względu na brak œrodków do utrzymania proboszczów parafii Ostrowsko, Szaflary, Waksmund i włšczył je do parafii Nowy Targonline casinos based in the us.

online casinos accepting western union moneygramJuż w 1524 dowiadujemy się o œmierci proboszcza ostrowskiego o imieniu Stanisław

i nominacji nowego o tym samym imieniuonline casinos accept mastercard deposits.

online casino poker usaOd XVII wieku do parafii Ostrowsko należała nowo powstała wieœ Gronków oraz koœcioły filialne w Łopusznej i Białce. Wobec wzrostu liczby parafian od poczštku XVI wieku parafia posiadała wikariusza.

online casinos best match depositW roku 1723 stoi w Ostrowsku nowy koœciół drewniany o trzech ołtarzach, główny poœwięcony Najœwiętszej Marii Panny oraz boczne poœwięcone œw. Ambrożemu i NMP.

Przed rokiem 1756 drewniany koœciół konsekrował Biskup Sufragan Krakowski Potkański, ale już pod wezwaniem œw. Michałaonline casino real money paypal.

W głównym ołtarzu był patron parafii œw. Michał a boczne poœwięcone NMP i œw. Józefowican i play online bingo on my ipad.

Oprócz koœcioła parafialnego w Ostrowsku był koœciół pod wezwaniem œw. Krzyża położony nad Dunajcem. Odprawiane w nim nabożeństwa w Œwięto Podwyższenia Krzyża i Znalezienie Krzyża Œwiętegocan you gamble online in the usa.

bonus bingo casinoW XVII wieku na terenie parafii istniała już szkoła zaœ nauczyciel opłacany był przez parafian

z Ostrowska i Gronkowabonus slots real money.

Z zachowanych dokumentów historycznych wynika, że pierwszymi proboszczami byli:can you play blackjack online for money

   - Stanisław zm. 1524
   - Stanisław ze Zbigniewa mianowany 1524 roku
   - Franciszek z Łososiny ok. 1562 roku
   - Wawrzyniec z Wadowic mianowany 1599 roku
   - Sebastian Romer z Krakowa bakałarz sztuk wyzwolonych mianowany 1606 roku
   - Adam z Nowego Targu mianowany w 1609 roku
  - Mikołaj Kalatowicz 1765 roku

Oczywiœcie to nie wszyscy proboszczowie parafii Ostrowsko XVI i XVIII wiekucanadian online bingo games.

Jak się okazało archiwum konsystorskie posiada osobny fascykuł ?Ostrowsko? odesłany niegdyœ z biskupstwa tarnowskiego w dokumencie króla Władysława IV potwierdza Szymonowi Œlšzakowi plebanowi w Ostrowsku posiadanie 2 zrębków we wsi Białce służšcych na utrzymanie tamtejszego wikarego.

bodog real money blackjackNastępnymi proboszczami byli:

   - Szymon Barlicki ze Œlšska 1637-1659
   - Aleksander Władysław Wendryński zrezygnował 18 czerwca 1683
   - Marcin Drużbacki występuje około 1685 roku i zmarł przed 11 marca 1711
   - Władysław Mulski były wikary w Mszanie mianowany proboszczem 11 marca 1711
   - Mikołaj Kalatowicz występuje około 1765 roku
   - Florencjusz Knis występuje około1783 roku
   - Franciszek Przytucki około 1800 roku
   - Jan Bartoszek - brak danych
  - Antoni Maciejczyk od roku 1871 rodem z Choczni

6 wrzeœnia została przeprowadzona wizytacja kanoniczna, której dokonał ks. bp Jan Puzynacalifornia online casinos.

bonus casino onlineKolejna wizytacja parafii miała miejsce w czerwcu 1812 roku przeprowadził jš ks. bp Stefan Sapieha.

2 Listopada 1915 roku spłonšł piękny modrzewiowy koœciół. Przyczyna pożaru jest niewiadoma, ogień ukazał się najpierw na chórze, prawdopodobnie przyczynš jego w opinii ludzi było pozostawienie niedogaszonego œwiatła œwiecy na chórze przez ówczesnego organistę. Z pożaru uratowano Najœwiętszy Sakrament oraz częœć aparatówcanadian online casino slots.

Do budowy nowego koœcioła przystšpiło 1919 roku. W roku 1924 zarzšd nad budowš koœcioła objšł naczelnik Ostrowska Stanisław Żegleń.

1926 roku wykończono wieżę i sklepienie koœcioła.

29 wrzeœnia w tym samym roku w dzień œw. Michała odbyło uroczyste poœwięcenie krzyża żelaznego na wieżę.

22 czerwca 1928 miała miejsce kolejna wizytacja parafii, której dokonał ks. bp Stanisław Rozpond. Udzielił on sakramentu bierzmowania, przeprowadził katechizację, nawiedził cmentarz. Z Ostrowska udał się ks. bp. do Łopusznej.

22 stycznia 1929 roku w Łopusznej zm. ks. Franciszek Gut. Tymczasowe obowišzki administratora przejšł ks. Stanisław Miernik

3 maja 1931 roku miała miejsce w parafii wielka uroczystoœć wprowadzenia obrazu Matki Bożej Nieustajšcej Pomocy. Ołtarz wykonany z drzewa modrzewiowego zaprojektowany przez E. Wesołowskiego, wyrzeŸbił pan Tatarz z Zakopanego. Poœwięcenia tego ołtarza dokonał Ojciec Redemtorysta z Krakowa.

Jak podajš kroniki z 15 na 16 lipca 1934 roku miała miejsce w Ostrowsku straszliwa powódŸ, której nie pamiętali najstarsi ludzie.

W 1939 roku spłonęły zabudowania plebańskie.

1945 roku schorowany ks. Miernik zrezygnował z parafii i zamieszkał w rodzinnej Łętowni , gdzie zmarł.

Kuria Metropolitalna powierzyła administracje parafiš ks. Józefowi Dewerze, który sprawował jš do 20 listopada 1951 roku będšc równoczeœnie administratorem

w Waksmundzie. Jego następcš został ks. Stefan Tarnawski.

3 wrzeœnia 1952 roku ks. Eugeniusz Baziak dokonał wizytacji parafii. Udzielił sakramentu bierzmowania, przeprowadził katechizację po czym udał się do Białki Tatrzańskiej.

W 1958 roku przystšpiono do budowy nowych organów. Na ten cel sprzedano częœć gruntów beneficjalnych.

2 paŸdziernika 1960 w uroczystoœć œwiętego Michała Archanioła ks. bp Julina Groblicki poœwięcił 12 głosowe organy wykonane przez Fryderyka Szwarca z Gdańska.

3 czerwca 1961 roku w czasie wizytacji kanonicznej ks. bp Julian Groblicki udzielił sakramentu bierzmowania 143 osobom, przeprowadził katechizację i dokonał konsekracji koœcioła.

Ksišdz biskup przywiózł do Ostrowska relikwie œw. męczenników Stanisława bp. krakowskiego oraz Andrzeja Boboli Apostoła Podlasia.

W roku 1963 zostały sprowadzone do parafii dwa dzwony, które zostały poœwięcone 21 kwietnia roku przez ks. bp Karola Wojtyłę, który w czasie swego kazania nawišzał do tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego oraz znaczenia dzwonów w koœciele.

9-10 listopada 1967 parafia przeżywała nawiedzenie kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystš Mszę Œwiętš odprawił ks. kardynał Karol Wojtyła.

Rozdano w czasie tych uroczystoœci 2 tys. komunii œwiętej po 17 latach duszpasterzowania parafię opuœcił ks. Stefan Tarnawski. Następnym proboszczem został ks. Józef Listopad 16 paŸdziernika w 1978 roku obiegła całš Polskę i œwiat radosna nowina nowym papieżem po krótkim pontyfikacie Jana Pawła I został Metropolita Krakowski Karol Wojtyła obierajšc imię Jan Paweł II.

28 czerwca parafię kanonicznie objšł ksišdz Stanisław Barcik. Po 24 latach zostały przeprowadzone misje parafialne, od sierpnia rozpoczęto budowę plebani. Budowę ukończono w 1990 roku a w uroczystoœć œwiętego Michała ksišdz profesor Józef Tischner dokonał jej poœwięcenia. W dniach 26-27 paŸdziernika 1991 miała miejsce wizytacja przeprowadzona przez ks. bp. Jana Szkodonia, sakrament bierzmowania przyjęło 79 osób.

W czerwcu 1996 roku miała miejsce kolejna wizytacja, której dokonał ks. bp Jan Szkodoń, udzielił sakramentu bierzmowania, odwiedził chorych oraz spotkał się z grupami parafialnymi.

W czerwcu tego roku całe Podhale przeżywało wielkš radoœć z odwiedzin Papieża Jana Pawła II w LudŸmierzu i Zakopanem.

14 Listopada 1998 roku zm. w Swoszowicach ks. Józef Listopad.

3 sierpnia 2000 roku w parafii miało miejsce kolejne nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rekolekcje wygłosił ks. prałat Eugeniusz Góra. W czasie rekolekcji zm. nagle przy ołtarzu ks. prałat Jan Kozieł tutejszy rodak.

2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu Ojca umiłowany papież Jan Paweł II, była godzina 21.37.

W dniach 9-10 czerwca 2004 roku parafia przeżywała wizytację kanonicznš, której miał dokonać ks. bp Kazimierz Nycz, jednakże ze względu na wyniesie ks. bp do godnoœci Ordynariusza Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Do wizytacji został wyznaczony ks. infułat Jan Zajšc.

2006 roku parafia przeżywała misje œwięte przeprowadzone przez

oo Redemptorystów z Krakowa.

W 2009 roku rozpoczęto pracę przy budowie kaplicy cmentarnej. Poœwięcenia jej dokonał ks. bp Józef Guzdek. W czasie wizytacji kanonicznej w maju 2010 roku. Po 27 latach gorliwej posługi w parafii ks. Stanisław Barcik przeszedł na emeryturę.

Z woli księdza kardynała Stanisława Dziwisza 4 lipca 2010 roku kanonicznie objšł parafię ks. mgr Jan Jakubiec.

14 stycznia nadeszła z Watykanu radosna nowina - 1 maja 2011 roku w Rzymie papież Benedykt XVI dokona beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

Copyright 2017  Parafia św. Michała Archanioła