^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Regulamin Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W OSTROWSKUonline casinos accept prepaid visa

online casinos accepting u s players

Cmentarz jest miejscem œwiętym ,miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich.online casinos au

Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijnš czciš i szacunkiem oraz szczególnš troskš.online casinos based in the us

online casinos accepting western union moneygramNa cmentarzu należy zachowywać powagę , ciszę i porzšdek!

online casinos accept mastercard deposits

online casino poker usa1. Cmentarz jest własnoœciš Parafii p.w. Œw. Michała Archanioła w Ostrowsku i służy wszystkim parafianom.

online casinos best match deposit2. Cmentarzem zarzšdza Proboszcz Parafii, a bezpoœrednio w jego imieniu pilnuje porzšdku i wykonuje konieczne prace Grabarz.

online casino real money paypal3. Sprawy zwišzane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnoœciami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

can i play online bingo on my ipad4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu :

can you gamble online in the usa- pogrzeb

bonus bingo casino- budowa nowego pomnika

bonus slots real money- remont pomnika np. wymiana płyty

can you play blackjack online for money- ekshumacja zwłok bšdŸ przeniesienie do innego grobu ,po przedstawieniu koniecznych zezwoleń

należy uzyskać zgodę zarzšdcy(Proboszcza).

canadian online bingo games5. Przed rozpoczęciem prac zwišzanych z budowš nowego pomnika-nagrobka czy remontem, należy fakt ten zgłosić u administratora.

Należy też zadbać o uprzštnięcie miejsca po wykonanych pracach.bodog real money blackjack

6. Prawo do grobu jest bezpłatne i oznacza prawo do terenu o wymiarach:california online casinos

bonus casino online- grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m

- grób podwójny : 2,5 m x 2,3 mcanadian online casino slots

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Proboszczem i Grabarzem.

Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejœcie min.25 cm z każdej strony.

7. W przypadku budowy nagrobka(skrzynki),pomnika czy grobowca należy uiœcić stosowne opłaty tzw. pokładne.

8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

9. Grób ziemny może być użyty do ponownego pochowania zmarłego po 25 latach.

10. Odpady i œmieci mogš być składowane jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.

Odpady organiczne, naturalne należy składować w œmietniku betonowym w rogu cmentarza, natomiast odpady sztuczne, plastikowe i szklane w kontenerze. Wszelki gruz z remontu czy rozbiórki starego pomnika należy wywieŸć z cmentarza

11.Opłata za przechowanie zwłok w chłodni w kaplicy cmentarnej obejmuje koszt energii elektrycznej oraz utrzymania porzšdku w kaplicy.

Należy jš uiœcić przy dopełnieniu formalnoœci zwišzanych z pochówkiem

12 .Cmentarz parafialny jest objęty monitoringiem całodobowo.

13. Zarzšdca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych.

Groby podlegajš indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem majš zastosowanie powszechnie obowišzujšce przepisy, a w szczególnoœci Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z póŸn. zm.) oraz Rozporzšdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszš spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczštków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA RADA PARAFIALNA I OBOWIĽZUJE OD DNIA 1 LISTOPADA 2014 R.

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA

Wysokoœć opłat pozostaje na dotychczasowym poziomie zgodnie z uchwałš Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 2 wrzeœnia 2003 r.

Opłaty sš przyjmowane przez kancelarię parafialnš za pokwitowaniem , i katalogowane.

CENNIK OPŁAT DOTYCZĽCY PRAC NA CMENTARZU :

1. Korzystanie z chłodni w kaplicy cmentarnej - 50 zł / dobę

2. Opłata za wykopanie grobu - 700 zł (płatne p. Grabarzowi)

3. Opłata za posprzštanie kaplicy(œrodki: czystoœci i dezynfekcyjne)- 100 zł (płatne p. Grabarzowi)

4. Opłata w przypadku zamontowania tzw. skrzynki drewnianej (oraz każdorazowa wymiana) - 100 zł

5. Opłata w przypadku budowy pomnika: pojedynczego - 300 zł; podwójnego - 600 zł

6. Opłata w przypadku budowy grobowca rodzinnego - 400 zł/m2

7. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu przez firmy kamieniarskie wymaga wczeœniejszego uzgodnienia z administratorem (proboszczem) i uiszczenia opłaty jednorazowej - 50 zł.

8. Zgodnie z uchwałš DRP z dn. 02-09-2003r po 25 latach następuje ponowienie opłat za groby ziemne (w tym tzw. skrzynki).

O mijajšcym terminie opłat zainteresowane rodziny będš informowane pisemnie przez parafię. Nie dotyczy to pomników i grobowców.

W przypadku mogił ziemnych tzw. zapomnianych i braku jakiegokolwiek zainteresowania rodziny, administrator zastrzega sobie do ponownego zadysponowania miejscem pochówku po 25 latach.

9. Nagrobki dziecięce sš zwolnione z jakichkolwiek opłat.

10. Składka z pierwszej niedzieli czerwca przeznaczona będzie na rzecz p. Grabarza, jako forma zadoœćuczynienia za utrzymanie należytego porzšdku na cmentarzu w cišgu całego roku.

11. Okres 25 lat będzie liczony od 02-09-2003 r.

Wszystkie powyższe opłaty stanowiš podstawę utrzymania cmentarza(w tym wywozu i utylizacji œmieci ) oraz ewentualnych prac remontowo-naprawczych.

Copyright 2017  Parafia św. Michała Archanioła